First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 38 of 64


Du Pont-schema

Dit schema geeft een integraal overzicht van alle financiële informatie,

alsmede de balans en resultatenrekening.

We noemen drie dominante kengetallen:

* Rentabiliteit (RTV) (Rendement/winst als percentage van het vermogen)

* Solvabiliteit (verhouding EV/VV op de langere termijn)

* Liquiditeit (mate waarin schulden kunnen worden voldaan op korte termijn)