Quality of Life

Preambule ED

for more information: Jules Ruis


Back to the index of Quality of LifeTekst Preambule Eindhovens Dagblad

 

1. Het Eindhovens Dagblad is een onafhankelijke en kritische regionale krant.

2. Het verschijningsgebied van het Eindhovens Dagblad is Zuidoost-Brabant; het nieuws in deze regio neemt in de krant een prominente plaats in en klinkt door in al zijn facetten. Maar het Eindhovens Dagblad schenkt ook veel aandacht aan belangwekkende en opmerkelijke gebeurtenissen die van nationale en internationale betekenis zijn. Het Eindhovens Dagblad is dan ook een complete krant, een zogenoemd geïntegreerd regionaal dagblad. Mede gezien de monopoliepositie die de krant in de regio inneemt, is het de taak van de redactie de algemene berichtgeving, de beschouwingen daarover en het bijbehorende commentaar optimaal te verzorgen, zowel in woord als beeld.

3. Het Eindhovens Dagbladwil met zijn uitgaven zo veel mogelijk mensen in zijn verspreidingsgebied bereiken. Daarbij stelt het Eindhovens Dagblad zich niet alleen op als beschouwer van actuele ontwikkelingen in het verspreidingsgebied. Het vervult ook een betrokken, actieve en stimulerende rol, waarbij ingespeeld wordt op de veranderende samenleving, zonder dat men zich laat meeslepen door de waan van de dag.

4. Het Eindhovens Dagblad stelt de betrouwbaarheid van het eigen functioneren voorop. De redactie waakt ervoor feiten en meningen te vermengen en streeft naar een zo objectief mogelijke berichtgeving. De krant en zijn lezers hebben in dat opzicht ook een gemeenschappelijk belang: een geloofwaardige informatievoorziening over de samenleving in al haar facetten.

5. De redactie van het Eindhovens Dagblad wil gezaghebbend en spraakmakend zijn zonder macht na te streven. Hierin past een grote mate van openheid en ook de bereidheid om verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes en de ingenomen standpunten.

6. Het Eindhovens Dagblad is zich bewust van zijn verantwoordelijke positie als boodschapper en zal daarnaar handelen door het zorgvuldig naleven van de journalistieke spelregels, zoals het toepassen van hoor en wederhoor en het correct weergeven van feiten en uitspraken. Daarbij worden de normen van goed fatsoen in acht genomen.

7. Het Eindhovens Dagblad opereert onafhankelijk van politieke en religieuze stromingen en baseert zich op de beginselen van de parlementaire democratie en haar rechtstaat - zoals die vastgelegd zijn in de Grondwet - en op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De krant heeft een open oog voor alle stromingen en overtuigingen in een democratische samenleving.

8. Het Eindhovens Dagblad gaat uit van bestaande en erkende gedragsnormen (ethische normen) zoals die verankerd zijn in onze samenleving. Het wijst extremisme af en geeft de voorkeur aan wegen van geleidelijkheid en een geest van verdraagzaamheid. Het Eindhovens Dagblad is voorstander van sociale rechtvaardigheid, vrijheid en gelijke kansen voor iedereen. Samen met de lezer wil het Eindhovens Dagblad zich inspannen voor een sociale, veilige en vrije leefomgeving. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.

9. Het Eindhovens Dagblad voelt zich verbonden met zijn lezers. Vanuit zijn verankering in de regio garandeert de krant zijn lezers een open podium, waarop zij hun meningen en gevoelens kunnen vertolken. De krant nodigt de lezers daartoe ook uit. Daarbij dient de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie gewaarborgd te blijven.

10. Binnen Zuidoost-Brabant hebben de steden Eindhoven en Helmond een centrumfunctie op het gebied van bestuur, kunst en cultuur, sport en winkelen. Het landelijk gebied van de Peel, de Kempen en de Meierij, met deels nog een dorps karakter en een rijk verenigingsleven, vertegenwoordigt grote cultuurhistorische waarden. Het Eindhovens Dagblad is hierin geworteld en opereert ook vanuit die waarden, zij het met open oog en oor voor nieuwe invloeden van binnen- en buitenaf.

11. Het Eindhovens Dagblad is zich bewust van haar bijzondere verantwoordelijkheid tegenover de samenleving, niet alleen als kritisch waarnemer maar ook als betrokken deelnemer. Indien nodig werpt de krant zich op als verdediger van de belangen van de regio Zuidoost-Brabant en van de mensen die er wonen. Het Eindhovens Dagblad kan in dit verband ook initiatieven nemen die buiten de grenzen van de traditionele journalistiek vallen, zoals het organiseren van discussieavonden, lezersbijeenkomsten en evenementen, alsmede de ontwikkeling van nieuwe producten voor specifieke doelgroepen.

12. Redacteuren van het Eindhovens Dagblad hebben een gezonde kritische kijk maar staan ook open voor andere meningen en opvattingen; ze stellen kritische vragen namens de lezers, maar nemen ook de tijd om te luisteren.

13. De redactie van het Eindhovens Dagblad erkent de noodzaak van een gezond rendement van de onderneming Eindhovens Dagblad B.V. Ook om die reden streeft ze naar een zo groot mogelijk bereik.

14. De krant als klassiek gedrukt medium wordt waar nodig ondersteund en aangevuld met nieuwe gedrukte of elektronische media.

15. Het Eindhovens Dagblad is onderdeel van het Wegenerconcern en kan daarbinnen een zelfstandige positie innemen, die een optimale betrokkenheid bij de eigen regio mogelijk maakt.

16. De redactionele zelfstandigheid van het Eindhovens Dagblad wordt bewaakt door de hoofdredacteur. Op grond van het Redactiestatuut van het Eindhovens Dagblad is de hoofdredacteur verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de krant en voor het in overleg met de uitgever vastgestelde beleid. De redactionele zelfstandigheid en de rol van de hoofdredacteur daarin zijn gewaarborgd binnen de samenwerkingsverbanden van het Wegenerconcern.

 

 

Terug naar de top van deze pagina