Vragenlijst Teamrollen

Terug naar index Vragenlijsten

Doel van deze oefening is :

- het leren onderkennen van verschillende teamrollen;

- zicht krijgen op eigen kwaliteiten bij het vervullen van teamrollen.

De vragenlijst bestaat uit zes vragen, elk met zes alternatieve antwoorden.

Het is de bedoeling, dat u bij elke vraag een totaal van 10 punten verdeelt over de zes vermelde alternatieven, naar rato van de mate waarin u zich in elk alternatief herkent.

Als u zich volledig herkent in één alternatief, kunt u dat alternatief 10 punten geven.

Herkent u zich deels in enkele alternatieven, dan verdeelt u de 10 punten over die alternatieven.

U moet per vraag altijd de volledige 10 punten toekennen.

Verdeel bij elke vraag 10 punten over de verschillende mogelijkheden.

1. Ik houd van werk, omdat:

Punten

Num.

Omschrijving alternatieve antwoorden

 

a.

ik ervan houd om situaties te analyseren en de beste oplossingen te zoeken;

 

b.

ik geïnteresseerd ben in het vinden van praktische oplossingen, dingen die echt werken;

 

c.

ik graag het gevoel heb dat ik goede samenwerkingsrelaties kweek;

 

d.

ik me in mijn element voel als ik me met volle kracht kan inzetten;

 

e.

ik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen;

 

f.

ik het prettig vind om orde te scheppen (ook in het werk van anderen).

 

2. Kenmerkend voor mijn manier van werken in een groep is:

Punten

Num.

Omschrijving alternatieve antwoorden

 

a.

dat ik mij inspan om mijn collega's steeds beter te leren kennen;

 

b.

dat ik vaak helder over de dingen nadenk en dat ik onlogische argumenten ontzenuw;

 

c.

dat ik mij inspan om plannen en voornemens van de groep te laten werken;

 

d.

dat ik de voor de hand liggende weg vermijd en in staat ben om met onverwachte dingen op de proppen te komen.

 

e.

dat ik voortdurend aanstuur op perfectionisme (kwaliteit) bij de uitvoering van elke groepsactiviteit;

 

f.

dat ik zonder te veel aarzeling kan vaststellen wat er moet gebeuren als er een knoop moet worden doorgehakt.

3. Wanneer ik eenmaal in een project betrokken ben dan:

Punten

Num.

Omschrijving alternatieve antwoorden

 

a.

lukt het mij om mensen in een richting te sturen;

 

b.

is het mijn waakzaamheid die ons er mede voor behoedt dat we zaken over het hoofd zien of dubbel werk doen;

 

c.

ben ik altijd bereid een goed idee te ondersteunen en anderen aan te moedigen;

 

d.

ben ik altijd uit op nieuwe ideeën en ontwikkelingen;

 

e.

levert mijn beoordelingsvermogen meestal wel een bijdrage om tot juiste beslissingen te komen;

 

f.

kan men er op aan dat ik er mede zorg voor draag dat alle belangrijke zaken worden uitgevoerd.

 

4. Mijn belangrijkste bijdrage aan een team is:

Punten

Num.

Omschrijving alternatieve antwoorden

 

a.

ik denk dat ik vaak nieuwe mogelijkheden weet te ontdekken;

 

b.

ik kan goed overweg met een breed scala aan mensen;

 

c.

ik kan gemakkelijk afstand nemen van de dagelijkse details en objectief over de toestand nadenken;

 

d.

ik werk efficiënt en kan ervoor zorgen dat anderen ook efficiënt werken;

 

e.

ik ben bereid om impopulair te zijn (voor een tijdje) als dat leidt tot resultaten;

 

f.

ik heb door mijn ervaring meestal in de gaten wat haalbaar is en realistisch.

5. Tekortkomingen die ik wellicht heb bij het werken in een team zijn:

Punten

Num.

Omschrijving alternatieve antwoorden

 

a.

ik voel me alleen maar op mijn gemak als bijeenkomsten gestructureerd verlopen; als het zweverig wordt haak ik af;

 

b.

ik heb de neiging te veel te praten als ik me bij de discussie betrokken voel en nieuwe ideeën krijg;

 

c.

mijn kritische houding maakt het mij moeilijk om enthousiast mee te gaan met de opvattingen en invallen van anderen;

 

d.

ik vind het moeilijk om meteen het initiatief te nemen, misschien omdat ik gevoelig ben voor de goede sfeer in de groep;

 

e.

ik neig er toe om helemaal op te gaan in mijn ideeën en ambities en ben daardoor ongeduldig als anderen mij niet bijhouden;

 

f.

ik maak me wel eens onnodig druk over details en over de kans dat dingen fout kunnen gaan.

6. Problemen waarmee ik te kampen heb bij het werken in een groep zijn:

Punten

Num.

Omschrijving alternatieve antwoorden

 

a.

ik ben ongeduldig tegenover degenen die mij in de weg staan;

 

b.

mijn bezorgdheid om de dingen goed en weloverwogen te doen werkt wel eens belemmerend;

 

c.

ik moet me soms door anderen laten stimuleren om me bij uitvoerende zaken betrokken te voelen;

 

d.

ik begrijp soms niet waarom de resultaten van mijn werk door anderen niet worden opgepakt;

 

e.

ik raak geïrriteerd door de wanordelijke wijze waarop anderen te werk gaan;

 

f.

ik zoek soms te snel steun en vertrouwen bij anderen en raak daardoor teleurgesteld in die anderen en mijzelf.

 

Scoretabel (vragenlijst Teamrollen)

Vermeldt per vraag de verdeling van de 10 punten.

Rollen

Vragen

1

2

3

4

5

6

Totaal

A1. Vernieuwer

e

 

d

 

d

 

a

 

e

 

a

 

 

A2. Beheerder

f

 

e

 

b

 

d

 

f

 

b

 

 

A. Tijd

 

Sub.A

B1. Theoreticus

a

 

b

 

e

 

c

 

c

 

c

 

 

B2. Prakticus

b

 

c

 

f

 

f

 

a

 

d

 

 

B. Ruimte

 

Sub.B

C1. Organisator

d

 

f

 

a

 

e

 

b

 

e

 

 

C2. Verzorger

c

 

a

 

c

 

b

 

d

 

f

 

 

C. Relatie

 

Sub.C

Totaal aantal punten

60

 

Mijn hoogste score is op de as van ..............................................................

De gevonden waarden kunnen in onderstaande excel-sheet met presentatie worden ingevoerd.

Een voorbeeld is gegeven.

Click hieronder voor de Grafiek van Teamrollen

www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/Vragenlijsten/Grafiek-teamrollen.xls

 

Terug naar de top van de pagina.