Fractaaltje

de Fractale Mens

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesDe ambitie van de mens inzake fractals
de Fractale Mens
door Jules Ruis
Son en Breugel, 30 september 2005

De fractale mens heeft een sublieme en innige ambitie voor fractals. Hij ondervindt dagelijks de gewone voor- en tegenspoed van het menselijk bestaan, maar hij twijfelt nooit in relationele zin aan de zekerheid van de hoede en leiding van fractals. Zijn ambitie is het resultaat van het inzicht dat is ontstaan door de activiteit van fractale tegenwoordigheid. Zijn ambitie is noch louter emotioneel noch louter verstandelijk: het is geheel persoonlijk.

De fractale mens ziet fractals als waarde, schoonheid en goedheid. Alle attributen van fractaliteit brengt hij in zijn bewustzijn samen als eigenschappen van het universum. De fractals van de fractale mens vertegenwoordigen op hetzelfde moment zowel het dode als het levende universum. De voorstelling van fractals als een universum stamt van de fractale mens zelf; hij verheft dit idee tot een sublieme ervaring, doordat hij een nieuwe positionering van fractals tot stand brengt; hij oppert dat ieder sterfelijk schepsel een kind is van dit universum.

De fractale mens klampt zich niet vast aan fractals, zoals een worstelende ziel die in oorlog is met het universum en in een gevecht op leven en dood is gewikkeld met een vijandige, zondige wereld; hij zoekt niet zijn toevlucht tot fractals als louter vertroosting in moeilijke omstandigheden of als steun wanneer de wanhoop dreigt; fractals zijn voor hem niet slechts een illusoire compensatie voor de onaangename realiteiten en het leed in het leven. Juist tegenover alle natuurlijke moeilijkheden en de wereldlijke tegenstrijdigheden van het sterfelijke bestaan, ervaart hij de kalmte van een allerhoogst, onaanvechtbaar vertrouwen in fractals en voelt hij de geweldige ontroering dat hij in de onmiddellijke tegenwoordigheid van het universum leeft. En deze zegevierende passie is een levende ervaring die hij daadwerkelijk geestelijk heeft verworven.

De grote bijdrage van de fractale mens aan de waarden van de menselijke ervaring, is niet dat hij zoveel nieuwe ideeën over het universum heeft geopperd, maar veeleer dat hij zo schitterend en menselijk een nieuwe en hogere soort levende ambitie in fractals aanschouwelijk heeft gemaakt. Op geen van de plaatsen op aarde zijn fractals in het leven van een sterveling ooit zulk een levende realiteit geworden, als in de menselijke ervaring van de fractale mens.

De fractale mens stoelt zijn leven op een nieuwe, hogere soort verbondenheid van persoonlijke materiele en geestelijke betrekkingen met het universum en geheel bekrachtigd door het gezag van echte persoonlijke ervaring. Deze levende ambitie van de fractale mens is meer dan een soort reflectie; het is ook anders dan mystieke meditatie.

In het leven van de fractale mens is ambitie persoonlijk, levend, oorspronkelijk, spontaan en zuiver geestelijk. Deze ambitie is geen streven naar achterhaalde traditie, noch een louter intellectuele overtuiging waaraan hij als een heilig credo vasthoudt, maar veeleer een sublieme ervaring en een diepe overtuiging die hem dagelijks bezighoudt. Zijn ambitie is zo werkelijk en alomvattend, dat het alle geestelijke twijfel definitief wegvaagt en ieder tegenstrijdig verlangen afdoend wegneemt. Niets kan hem losrukken van de geestelijke ankergrond van deze vurige, verheven en onversaagde ambitie. Zelfs oog in oog met een ogenschijnlijke nederlaag, of worstelend met teleurstelling en dreigende wanhoop, staat hij kalm in fractale tegenwoordigheid, vrij van vrees en zich volkomen bewust van zijn geestelijke onoverwinnelijkheid. De fractale mens geniet de krachtgevende zekerheid van het bezit van een onwrikbare passie, en in iedere moeilijke situatie in zijn leven legt hij steevast een onvoorwaardelijke loyaliteit aan de dag aan de wil van het universum. En deze prachtige ambitie blijft onverschrokken, zelfs onder de wrede, verpletterende dreiging van een smadelijke nederlaag.

Bij veel mensen leidt een sterk geestelijke ambitie dikwijls rechtstreeks tot rampzalig fanatisme, tot een vergroting van het ego, maar dit is niet het geval bij de fractale mens. Hij wordt in zijn praktische leven niet ongunstig beïnvloed door zijn buitengewone ambitie en het geestelijk niveau dat hij bereikt, omdat deze geestelijke vervoering een geheel onbewuste, spontane zielsuitdrukking is van zijn persoonlijke ervaring met fractals. De alles absorberende, ontembare geestelijke ambitie van de fractale mens wordt nooit fanatiek, want het doet geen enkele poging om op de loop te gaan met zijn evenwichtige verstandelijke inschatting van de proportionele waarden van praktische en alledaagse levensomstandigheden van sociale, economische en morele aard. De fractale mens is als mensenkind een unieke doch integrale persoonlijkheid; hij is een fractaal wezen met grote relationele gaven.

De ambitie van zijn ziel coördineert de fractale mens steeds met de wijsheid van zijn rijpe ervaring. Zijn persoonlijke ambitie, geestelijke hoop en morele toewijding worden in een weergaloze relationele eenheid van harmonieuze samenwerking steeds gecorreleerd met het heldere besef van de realiteit van alle menselijke loyaliteiten, integere onbaatzuchtigheid, verbondenheid met anderen, relationeel verlangen, sociale verplichtingen en economische noodzakelijkheid.

De ambitie van de fractale mens stelt hem alle geestelijke waarden voor ogen als vindbaar in het netwerk der fractallen; daarom zegt hij ook: zoekt eerst het netwerk der fractallen en al het overige zal u worden toegeworpen. De fractale mens ziet in de gevorderde, ideale gemeenschap van dit netwerk de voltooiing en vervulling van de mogelijkheden van fractals. De diepste kern van zijn visie die hij zijn medemensen vertelt, is: verbindt jezelf aan Anderen in Ruimte en Tijd. En sinds hij het universum aldus heeft begrepen als bestaande uit een brede fractale verbondenheid, wijdt hij zich aan de zaak van de verwezenlijking van het fractale netwerk met verbazingwekkende zelfvergetelheid en grenzeloos enthousiasme. Zijn intense missie en zijn buitengewone streven heeft nooit de furie van de fanaticus of de oppervlakkige luchtigheid van de zelfzuchtige egoïst. Het leven van de fractale mens wordt consequent bepaald door deze levende ambitie, deze sublieme universele ervaring. Zijn fractale instelling beheerst geheel zijn denken en voelen, zijn fantaseren en filosoferen, zijn onderricht en onderzoek. Zijn persoonlijke ambitie in de zekerheid en veiligheid van de leiding en bescherming van het universum schenkt zijn unieke leven een diepe geestelijke realiteit. En toch, ondanks dit zeer diepe besef van nauwe verwantschap met fractaliteit, antwoordde de fractale mens, toen hij werd aangesproken als een missionair, ogenblikkelijk: ook elk ander mens heeft een persoonlijke en universele missie te vervullen! Wanneer wij oog in oog staan met zulk een schitterende zelfvergetelheid, beginnen wij te begrijpen dat het mogelijk is dat het universum zich in een fractale mens manifesteert en zich openbaart aan alle kinderen op deze aarde.

Als mens van deze aarde brengt de fractale mens voor fractals de grootste opofferingen: de heiliging en toewijding van zijn eigen wil aan de majesteitelijke dienstbaarheid van het doen van fractaal onderzoek. De fractale mens vertolkt verbondenheid aldoor consequent in termen van eigenschappen van het universum. Wanneer men de levensloop van de fractale mens beziet met betrekking tot onderwijs of enig ander aspect van zijn relationele leven, dan zie je dat wat hij onderricht ook zelf doet. De fractale mens ziet doceren nooit als een plicht. Voor hem is onderwijs een oprechte uiting van zijn geestelijke instelling, een uitspreken van de trouw van zijn ziel, een verklaren van zijn persoonlijke toewijding, een uiting van dankbaarheid, een vermijden van emotionele spanning, een voorkomen van conflicten, een verheffing van het verstandelijk inzicht, een afleiding van verlangen, een rechtvaardiging van morele beslissingen, een verrijking van het denken, een versterking van de hogere neigingen, een heiliging van impulsen, een verheldering van zijn gezichtspunt, een uitspreken van zijn ambitie, een transcendente overgave van zijn wil, een sublieme bevestiging van zijn vertrouwen, een openbaring van moed, een verkondiging van zijn ontdekkingen, een belijden van zijn allerhoogste toewijding, een methode om moeilijkheden te regelen, en een machtige mobilisatie van de gecombineerde krachten van zijn ziel om alle menselijke neiging tot zelfverheerlijking te weerstaan. Zulk een leven van onderwijzende toewijding aan het doen van de wil van het universum leidt hij.

Het geheim van zijn relationele leven is de bewustheid van de invloed van fractals. Hij bereikt deze door intelligent onderwijs en oprechte fractalverering, een ononderbroken verbondenheid met fractals en niet door ingevingen, stemmen, visioenen, of buitengewone relationele praktijken.

In het leven van de fractale mens is verbondenheid met het universum een levende ervaring, een rechtstreeks, persoonlijk overgaan van geestelijke eerbied naar praktische rechtvaardigheid. De ambitie van de fractale mens draagt de transcendente vruchten van de fractale geest. Zijn ambitieus vertrouwen is niet onvolwassen en lichtgelovig als dat van een kind, maar in vele opzichten lijkt het toch op het argeloze vertrouwen van het kinderlijke bewustzijn. De fractale mens vertrouwt fractals ongeveer zoals een kind zijn ouders vertrouwt. Zijn oprechte ambitie in de fundamentele goedheid van het universum lijkt heel sterk op het vertrouwen van een kind in de veiligheid van zijn aardse omgeving.

De fractale mens verlaat zich op het universum en zijn vurige ambitie betwijfelt de zekerheid van verbondenheid met het universum geen ogenblik. Hij raakt niet ernstig verontrust door vrees, twijfel en scepticisme. De vrije, oorspronkelijke uitdrukkingskracht van zijn leven laat hij niet remmen door gebrek aan ambitie en passie bij anderen. Bij hem gaat de vastberaden, intelligente moed van een volwassen mens hand in hand met het oprechte, vertrouwende optimisme van een spelend kind. Zijn ambitie is zo absoluut en zonder twijfel, dat hij reageert op de bekoring van het contact met medemensen en op de wonderen van het universum. Zijn gevoel van vertrouwen op fractals is zo sterk en zeker, dat het hem de vreugde en zekerheid geeft van absolute persoonlijke veiligheid. Er is geen aarzeling in zijn relationele beleving. In dit reusachtige intellect van een volwassen mens is het vertrouwen van het kind de allerhoogste autoriteit in alle zaken die verband houden met het fractale besef. Het is niet verwonderlijk dat hij eens zei: indien ge niet wordt als kinderen, zult ge het netwerk der fractallen niet binnengaan. Zijn ambitie groeit tot zulke hoogten van vertrouwen, dat het van alle vrees en hoop is ontdaan. De fractale mens is volkomen vrij; hij is volledig verlost.

De fractale mens wil dat zijn medemensen geloven in de realiteit van fractals en in vol vertrouwen de veiligheid van de zekerheid van hun verbondenheid met het universele gebeuren aanvaarden. De fractale mens hoopt dat zijn medemensen zijn transcendente ambitie zullen gaan delen. Op zeer boeiende wijze daagt de fractale mens zijn medemensen uit om niet te geloven wat hij ambieert, maar wel de wijze waarop hij ambieert. Dit is de volle betekenis van de allerhoogste wens die hij heeft gesteld: volg de fractale weg.

Het leven van de fractale mens is gewijd aan één groot streven: het doen van de wil van het universum. De ambitie van de fractale mens is geheel vrij van aanmatiging. Hij neemt doortastende, menselijke beslissingen; hij ziet veelvoudige teleurstellingen moedig onder ogen; buitengewone moeilijkheden overwint hij resoluut, en hij treedt de strenge eisen die de plicht hem stelt, onverschrokken tegemoet. De toewijding van de fractale mens aan de wil van het universum en aan het dienen van de medemens is een oprechte overgave van zichzelf aan relationele betrokkenheid. Hoe groots het feit van de soevereiniteit van de fractale mens inzake fractals ook moge zijn, hij behoort de mensen toe en de mensen behoren hem toe.

Het is betreurenswaardig dat verbondenheid zelf soms zo verkeerd wordt geïnterpreteerd, dat de fractale mens door arrogante stervelingen wordt bestreden. Laat de discussies over de menselijkheid of fractaliteit van de fractale mens niet de reddende waarheid verduisteren dat de fractale mens een relationeel mens is, die door ambitie bereikt dat hij de eigenschappen van fractals leert kennen. De tijd is rijp om getuige te zijn van het naar buiten treden van de fractale mens uit zijn fractale wereld te midden der theologische tradities en dogma’s van deze tijd. De opvattingen van de fractale mens dienen niet langer te worden geofferd aan de waanzin en zelfverrijking van op macht beluste bestuurders.

Welk een transcendente dienst zou het zijn, als door dit naar buiten treden het geloof in mensen zou worden herwonnen uit het graf van de traditionele theologie, en als de fractale mens zou gaan fungeren als leider van een club die de naam ‘Fractal Way’ draagt. De fractale gemeenschap van medemensen zal stellig niet aarzelen om haar ambitie en levenspraktijken zodanig aan te passen, dat zij in staat zal zijn de fractale mens na te volgen door te tonen hoe hij zijn werkelijke leven leidt, zijn leven van relationele toewijding aan het doen van de wil van zijn universum en aan het onbaatzuchtig dienen van de medemens. Zijn zij die zich bestuurders noemen soms bevreesd dat hun zelfgenoegzame, ongeheiligde gemeenschap van maatschappelijke achtenswaardigheid en zelfzuchtige, economische onevenwichtigheid aan de kaak zal worden gesteld? Is het institutionele bestuurdersschap soms bevreesd dat het traditionele gezicht wellicht in gevaar zal komen, of zelfs omvergeworpen zal worden, wanneer fractals het denken en de ziel van stervelingen als het ideaal van het persoonlijke relationele leven gaan beheersen? Inderdaad, de maatschappelijke herordeningen, de economische transformaties, de morele verjonging, en de drastische herzieningen van de westerse beschaving zouden dramatisch en revolutionair zijn, indien de levende verbondenheid van de fractale mens plotseling in de plaats zou komen van bezit en macht als voornaamste kenmerken van het moderne leven.

Het volgen van de fractale mens betekent het persoonlijk delen van zijn relationele ambities en het zich eigen maken van de geest van het leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de me-demens. Een van de belangrijkste doelen van ontmoetingen met de fractale mens is zien te ontdekken op welke wijze de fractale mens ambieert, te ontdekken wat zijn idealen zijn en te streven naar het bereiken van een verheven levensdoel. Van alle menselijke kennis heeft het kennen van het relationele leven van de fractale mens en hoe hij dit beleeft de hoogste waarde.

De meeste mensen horen de fractale mens met blijdschap aan en zij zullen opnieuw luisteren wanneer aan hen zijn oprechte menselijke leven van relationele motivatie wordt uitgelegd, zodra deze waarden aan de wereld zullen worden verkondigd. Het volk hoort de fractale mens met blijdschap, omdat hij een der hunnen is, een mens zonder pretenties.

Zij die in het netwerk der fractallen geloven, dienen er niet naar te streven de opvattingen van de fractale mens letterlijk te imiteren, maar veeleer om zijn ambities te delen; om fractals te vertrouwen zoals hij fractals vertrouwt, en in de mensen te geloven zoals hij in mensen gelooft. De fractale mens debatteert nooit over het fractale universum of over de broederschap der mensen; hij is een levende illustratie van het ene en een diepgaande demonstratie van het andere.

Precies zoals mensen vanuit het besef van het menselijke tot de bewustwording van het fractale moeten komen, zo klimt de fractale mens op van de natuur van de mens naar de bewustheid van de natuur van fractals. De fractale mens maakt deze grote vooruitgang van het menselijke naar het fractale waar door de gezamenlijke verrichting van de ambitie van zijn sterfelijke intellect en de daden van zijn innerlijke intuïtie.

Vanuit een louter menselijk besef van de ambities van zijn persoonlijke relationele ervaring komt de fractale mens tot de sublieme geestelijke hoogten van de stellige bewustwording van zijn fractale natuur en tot het besef van zijn nauwe verbondenheid met het universum. De gestage opklimming vanuit het menselijke naar het fractale is een uitsluitend menselijke prestatie. Naar de opvatting van de fractale mens kunnen stervelingen in alle stadia van fractaliteit datgene vinden wat hen zal sterken en inspireren bij hun voortgang van de laagste geestniveaus tot de hoogste fractale waarden, van het begin tot het einde van alle persoonlijke relationele ervaring.

De fractale mens heeft geen regels ingesteld voor de sociale vooruitgang: zijn ambitie is van relationele aard, en verbondenheid is een uitsluitend individuele ervaring. Het ultieme doel van de meest gevorderde staat die de samenleving ooit kan bereiken, kan nooit hoger zijn dan de broederschap der mensen, gefundeerd op de erkenning van het universele van fractals. Het ideaal van alle sociale verworvenheid kan alleen worden verwezenlijkt door de komst van dit fractale netwerk.

Persoonlijke, geestelijke en relationele ervaring is een doeltreffend middel om de meeste moeilijkheden van de sterfelijke mens op te lossen: zij is een doeltreffende sorteerder, evalueerder en rechtzetter van alle menselijke problemen. Verbondenheid ruimt de moeilijkheden van de mens niet uit de weg en doet ze niet teniet, maar doet ze wel vervagen en absorbeert ze, werpt er een nieuw licht op en overstijgt ze. Ware verbondenheid brengt de persoonlijkheid tot eenheid, zodat deze zich doeltreffend kan aanpassen aan alle eisen die aan stervelingen worden gesteld.

Feit, idee en verband

Er zijn slechts drie elementen in de universele realiteit: feit, idee en verband. Het relationele besef identificeert deze werkelijkheden als wetenschap, filosofie en waarheid. Wij zijn gewoon de daarbij behorende realiteiten aan te duiden als ding, betekenis en waarde.

Het stap voor stap gaan begrijpen van de realiteit is het equivalent van het nader komen tot fractals. Het vinden van fractals, het besef van identiteit met de realiteit, is het equivalent van het ervaren van zelfvoltooiing, zelfheelheid en zelftotaliteit. Het ervaren van de totale realiteit is de volle bewustwording van fractals, de finaliteit van de fractal kennende ervaring.

De gehele som van het menselijk leven is de wetenschap dat de mens wordt opgevoed door feiten, geadeld door wijsheid, en behouden gerechtvaardigd door relationele ambitie.

Fysische zekerheid bestaat in de logica van de wetenschap; morele zekerheid in de wijsheid van de filosofie; geestelijke zekerheid in de waarheid van echte relationele ervaring.

Het bewustzijn van de fractale mens kan hoge niveaus van geestelijk inzicht en corresponderende sferen van fractaliteit van waarden bereiken, omdat het niet geheel materieel is. Er bevindt zich een geestkern in het bewustzijn van de mens: de intuïtie van fractale tegenwoordigheid. Er zijn drie afzonderlijke bewijzen van de inwoning van deze geest in het menselijk bewustzijn:

1. Humanitaire broederschap verbondenheid. Het zuiver dierlijke bewustzijn kan ter zelfbescherming wel gericht zijn op groepsleven, maar alleen het intellect waarin de geest woont, is onbaatzuchtig altruïstisch en onvoorwaardelijk verbondenheidvol.

2. Interpretatie van een universele wijsheid. Alleen het bewustzijn waarin de geest woont kan begrijpen dat het universum de individuele mens vriendelijk is gezind.

3. Geestelijke evaluatie van het leven: fractalverering. Alleen de mens in wie de geest woont, kan de fractale tegenwoordigheid beseffen en trachten een vollediger ervaring te krijgen van en met deze voorsmaak van fractaliteit.

Het bewustzijn van de mens schept geen werkelijke waarden; de ervaring van de mens levert geen inzicht in het universum op. Al wat het bewustzijn van de mens kan doen met betrekking tot inzicht, de onderkenning van morele waarden en het onderscheiden van geestelijke betekenissen, is ontdekken, onderkennen, interpreteren, en kiezen.
De morele waarden van het universum worden tot verstandelijk bezit door het hanteren van de drie fundamentele soorten oordeelsvorming, of keuzen, van het sterfelijk bewustzijn:
1 . beoordeling van zichzelf: morele keuze;
2 . beoordeling van de gemeenschap: ethische keuze;
3 . beoordeling van fractals: relationele keuze.

Zo blijkt dat alle menselijke vooruitgang wordt bewerkstelligd door een techniek van vereende openbarende evolutie.

Als er geen fractale minnaar in hem woonde, zou de mens niet onbaatzuchtig en geestelijk kunnen beminnen. Als er geen vertolker in zijn bewustzijn woonde, zou de mens zich niet waarlijk bewust kunnen worden van de eenheid van het universum. Als er geen evalueerder in de mens woonde, zou hij met geen mogelijkheid morele waarden kunnen taxeren en geestelijke betekenissen kunnen onderkennen. En deze minnaar is afkomstig uit de bron der oneindige verbondenheid zelf; deze vertolker is een deel van de universele fractal; deze evalueerder is het kind van het universum en de bron van alle absolute waarden van fractale, eeuwige realiteit.

Morele evaluatie met een relationele bedoeling impliceert de keuze van de individuele mens tussen goed en kwaad, waarheid en dwaling, materieel en geestelijk, tijd en eeuwigheid, menselijk en fractaal. De overleving van een mens is in grote mate afhankelijk van het toeheiligen van de menselijke wil aan het kiezen van de waarden die worden geselecteerd door deze sorteerder van geestelijke waarden de inwonende vertolker en eenmaker.

Persoonlijke relationele ervaring bestaat uit twee fasen: ontdekking in het menselijke bewustzijn en openbaring door de inwonende fractale geest. Door overintellectualisme of ten gevolge van het ongelovige gedrag van zogenaamd relationele mensen, kan een mens, of zelfs een generatie mensen, verkiezen alle pogingen te staken om de fractals die in hen wonen te ontdekken: zij kunnen nalaten voortgang te maken in de fractale openbaring, en nalaten deze te verwerven. Maar dergelijke attitudes van geestelijke nonprogressie kunnen niet lang voortduren, wegens de tegenwoordigheid en invloed van de inwonende intuïtie.

De diepgaande ervaring van de realiteit van de fractale inwoning gaat de grove materialistische techniek van de natuurwetenschappen immer te boven. Geestelijke vreugde kunt ge niet onder een microscoop leggen, verbondenheid kunt ge niet op een weegschaal wegen, morele waarden kunt ge niet meten, en de kwaliteit van geestelijke fractalverering kunt ge niet taxeren.

De Hebreeërs hadden een fractal van morele verhevenheid, de Grieken ontwikkelden een fractal van schoonheid, Paulus en zijn medestanders stichtten een verbondenheid van geloof, hoop en naastenverbondenheid. De fractale mens oppert en illustreert een verbondenheid van enkel en alleen verbondenheid: veiligheid in verbondenheid met het universum, en vreugde en voldoening tengevolge van het delen van deze verbondenheid met anderen in het dienen van de broederschap der mensen.

Telkens wanneer de fractale mens een bedachtzame morele keuze doet, ervaart hij onmiddellijk een nieuwe fractale invasie in zijn ziel. Het doen van morele keuzen maakt verbondenheid de drijfveer van de innerlijke respons op uiterlijke omstandigheden. Maar zijn werkelijke verbondenheid is niet een zuiver subjectieve ervaring. Zij geeft aan dat het geheel van de subjectiviteit van de individuele mens betrokken is in een betekenisvolle, intelligente respons op de totale objectiviteit van het universum.

De heerlijke, transcendente ervaring te verbinden en verbonden te worden is niet maar een psychische illusie omdat zij zo zuiver subjectief is. De enige waarlijk fractale en objectieve werkelijkheid die verbonden is met sterfelijke wezens functioneert in de menselijke waarneming klaarblijkelijk als een uitsluitend subjectief verschijnsel. Het contact van de fractale mens met de hoogste objectieve realiteit, fractals, vindt slechts plaats door de zuiver subjectieve ervaring dat hij hen kent en zich bewust wordt van hun invloed op hem.

Ware relationele aanbidding is geen nutteloze monoloog van zelfbedrog. Fractalverering is een persoonlijke omgang met datgene wat fractals werkelijk zijn, met datgene wat de bron van de werkelijkheid zelve is. De fractale mens streeft er door fractalverering naar beter te worden en daardoor bereikt hij uiteindelijk het beste.

De idealisering van, en de poging tot, het dienen van waarheid, schoonheid en goedheid, is geen substituut voor andere geestelijke realiteit. Psychologie en idealisme zijn niet het equivalent van relationele realiteit. De projecties van het menselijke intellect kunnen weliswaar het aanzien geven aan valse fractals naar het beeld van de mens maar het ware fractalbesef komt niet uit zulk een bron voort. Het fractale bewustzijn zetelt in de inwonende geest. Vele relationele stelsels van de mens zijn voortgekomen uit formuleringen van het menselijk verstand, maar het fractale bewustzijn maakt niet noodzakelijkerwijs deel uit van deze groteske stelsels van fractaal knechtschap.

Waarheid, schoonheid en goedheid

Fractals zijn niet alleen maar de uitvinding van het idealisme van de fractale mens; zij zijn de bron zelf van al deze bovenanimale inzichten en waarden. Fractals zijn geen hypothese geformuleerd om de menselijke opvattingen van waarheid, schoonheid en goedheid tot eenheid te brengen: zij zijn de persoonlijkheid van verbondenheid uit wie al deze universele manifestaties voortkomen. De waarheid, schoonheid en goedheid in de wereld van mensen worden tot eenheid gebracht door het toenemende relationele besef in de ervaring van stervelingen die opklimmen naar de werkelijkheden van het universum. De eenheid van waarheid, schoonheid en goedheid kan alleen worden beseft in de geestelijke ervaring van de fractalkennende persoonlijkheid.

Moraliteit is de wezenlijk noodzakelijke, preëxistente bodem voor het persoonlijke fractale bewustzijn, de persoonlijke bewustwording van de innerlijke aanwezigheid van intuïtie, maar deze moraliteit is niet de bron der relationele ervaring of van het geestelijke inzicht dat hieruit voortkomt.

De morele natuur is bovenanimaal en subgeestelijk. Moraliteit staat gelijk aan het erkennen van plicht, het besef van het bestaan van het goede en het verkeerde. De morele zone ligt tussen het dierlijke en het menselijke type bewustzijn in, zoals de ziel functioneert tussen de materiële en geestelijke sferen die de persoonlijkheid bereikt.

Het evolutionaire bewustzijn is in staat wetten, zedelijke beginselen en ethiek te ontdekken; de geschonken geest openbaart aan het evoluerende menselijke bewustzijn echter de wetgever, de universele bron van al wat waar, schoon en goed is. En zulk een verlicht mens heeft een verbondenheid en is geestelijk toegerust om de lange, avontuurlijke speurtocht naar fractals aan te vangen.

Ethiek is niet noodzakelijkerwijze geestelijk; zij kan geheel en zuiver menselijk zijn, ook al is het zo dat werkelijke verbondenheid alle morele waarden verheft, zinvoller maakt. Moraliteit zonder verbondenheid kan geen ultieme goedheid openbaren, en evenmin is zij in staat te zorgen dat zelfs haar eigen morele waarden in leven blijven.

Fractals zorgen voor de verheffing, verheerlijking en zekere overleving van al wat door de ethiek wordt erkend en goedgekeurd. Fractals staan boven de wetenschap, kunst, filosofie, ethiek, en zedelijke beginselen, maar niet los daarvan. Zij zijn alle onlosmakelijk met elkaar relationeel in de menselijke ervaring, persoonlijk en sociaal. Fractals zijn de allerhoogste ervaring van mensen in zijn sterfelijke natuur. Fractals maken het voorgoed mogelijk om de werkelijke relationele ervaring adequaat te beschrijven.

Relationeel inzicht bezit de kracht om nederlagen om te zetten in hogere verlangens en nieuwe, vaste voornemens. Verbondenheid is de hoogste motivering waarvan de mens gebruik kan maken in zijn opklimming in het universum. Maar verbondenheid ontdaan van waarheid, schoonheid en goedheid, is niet meer dan een sentiment, een filosofische verdraaiing, een psychische illusie, een geestelijke misleiding. Verbondenheid moet steeds opnieuw gedefinieerd worden op de achtereenvolgende niveaus van geestelijke voortgang.

Kunst is het resultaat van de inspanning van mensen om te ontkomen aan het gebrek aan schoonheid in zijn materiële omgeving; het is een gebaar in de richting van het hoogste niveau. Wetenschap is de poging van mensen om de zichtbare raadselen van het materiële universum op te lossen. Filosofie is een poging van de mens om eenheid te brengen in de menselijke ervaring. Fractals zijn de het allerhoogste gebaar van de mens, zijn luisterrijke greep naar de finale realiteit, zijn vaste voornemen om fractals te vinden en te zijn zoals deze zijn.

In het domein van de relationele ervaring is geestelijke mogelijkheid potentiële realiteit. De geestelijke behoefte van de mens om vooruit te komen is geen psychische illusie. Alle romantische fantasieën van de mens over het universum mogen dan geen feitelijke werkelijkheid zijn, maar veel, zeer veel ervan is waarheid.

De levens van sommige mensen zijn te groots en te edel om af te dalen tot het lage niveau van louter succes. Het dier moet zich aanpassen aan zijn omgeving, maar de relationele fractale mens transcendeert zijn omgeving en ontkomt langs deze weg, door dit inzicht van de fractale verbondenheid, aan de beperkingen van de huidige materiële wereld. Dit begrip van verbondenheid doet in de ziel van de fractale mens het bovenanimale streven ontstaan om waarheid, schoonheid en goedheid te zoeken; en wanneer hij deze inderdaad vindt, wordt hij verheerlijkt in hun omhelzing, hij wordt verteerd door het verlangen om hen te leven, om gerechtigheid te doen.

Raakt niet ontmoedigd: de evolutie van de mens vindt nog steeds voortgang, en de openbaring van fractals aan de wereld, in en door de fractale mens, zal niet falen. De grote uitdaging voor de moderne mens is het bereiken van betere communicatie met de fractale drijfveer die in het menselijk bewustzijn woont. Het grootste avontuur van de mens bestaat in de evenwichtige, geestelijk gezonde poging om de grenzen van het zelfbewustzijn, door het schemergebied van het bewustzijn van de embryonale ziel heen, naar voren te verleggen, in een oprechte inspanning om het grensgebied van het geestelijke bewustzijn te bereiken, het contact met de fractale tegenwoordigheid. Deze ervaring vormt het fractale bewustzijn, een ervaring die de preëxistente waarheid van de relationele ervaring dat men fractals kent, sterk bekrachtigt.

Fractaal Bewustzijn

Een fractaal bewustzijn staat gelijk aan de integratie van het zelf met het universum, en wel op de hoogste niveaus daarvan, die van de geestelijke realiteit. Slechts de geestinhoud van een waarde is onvergankelijk. Zelfs dat wat waar, schoon en goed is mag niet verloren gaan in de menselijke ervaring. Indien de mens niet verkiest te overleven, dan bewaart de innerlijke intuïtie de realiteiten die uit verbondenheid zijn geboren en in dienstbaarheid zijn gekoesterd. En al deze dingen zijn een deel van het universum. Het universum is een levende verbondenheid, en dit leven van het universum is in ieder mens.


Son en Breugel, 30 september 2005,
Jules Ruis.

 

Naar de top van deze pagina