Back to the index of Quality of Lifewat is er te doen | kunst en cultuur
Cultuurprofiel
1 juli 2003

Versterking culturele infrastructuur

ZUID-NEDERLANDS CULTUUROFFENSIEF

De bestuurlijke delegatie van het Cultuurconvenant Zuid-Nederland heeft haar ambities en prioriteiten op het gebied van cultuur aangeboden aan de staatssecretaris voor Cultuur, mevrouw Medy van der Laan. In de notitie “Er van uitgaande…” geven de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en de steden Breda, Eindhoven, Heerlen, Helmond, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Sittard-Geleen en Tilburg aan hoe zij voor de periode 2005-2008 de culturele infrastructuur in de provincie willen versterken. Vooral steden moeten broedplaatsen worden van culturele activiteiten en ontwikkelingen die een uitstraling hebben voor de gehele regio.
Zuid-Nederland ziet voor de komende cultuurnotaperiode de noodzaak van verdergaande decentralisatie van rijkscultuurgelden en een herverdeling van middelen ten gunste van de landsdelen. De Provincies vragen het Rijk de komende periode niet alleen aandacht te hebben voor de exploitatie van de bestaande infrastructuur, maar ook te investeren in de toekomst. Centraal daarbij staat het samenwerken op het gebied van cultuur, economische en stedelijke ontwikkeling. De partners van het Cultuurconvenant Zuid-Nederland zijn naast de drie zuidelijke provincies de acht steden Breda, Eindhoven, Heerlen, Helmond, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Sittard-Geleen en Tilburg. Het voorzitterschap wordt bekleed door de Limburgse gedeputeerde voor Cultuur Odile Wolfs.

Ambities en prioriteiten
De bondige notitie "Er van uitgaande..." - het cultuurprofiel Zuid-Nederland - is aan de staatssecretaris gepresenteerd en is de bijdrage voor haar Cultuurnota 2005-2008. De ambities en prioriteiten zijn de volgende:

  • Een Zuidelijk fonds voor jonge kunstenaars. Het veelzijdige aanbod van kunstvakopleidingen is hiervoor cruciaal en zorgt voor dynamiek en nieuwe ontwikkelingen. Zuid-Nederland stelt hier zelf middelen voor beschikbaar en vraagt het Rijk hierin evenredig te participeren.
  • Voortzetting van het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008.
  • Uitbreiding van een aparte geldstroom van het Rijk voor 'Erfgoed bereikbaar'.
  • Meer aandacht voor de festivals.
  • Meer aandacht voor internationale samenwerking met de direct aangrenzende landen/provincies en steden.
Na de zomer nodigt Cultuurconvenant Zuid-Nederland de Staatssecretaris uit voor bezoeken en gesprekken in de provincies. Hiermee maakt zij kennis met de verschillende karaktereigenschappen van dit omvangrijke gebied, van de Zeeuwse eilanden tot het Limburgse Heuvelland. De verscheidenheid en de hoogwaardigheid van het aanbod in Zuid-Nederland is groot.
In een omvangrijk gebied met 3,8 miljoen inwoners wordt op jaarbasis door provincies en gemeenten € 250 miljoen aan exploitatiesubsidies cultuur besteed. Bovendien worden er door de Zuid-Nederlandse overheden grote inspanningen geleverd op het gebied van investeringen. Van het Rijk vraagt Zuid-Nederland niet alleen een ondersteuning in de exploitatie van culturele instellingen, maar ook financiele steun bij investeringen in nieuwe ontwikkelingen. Uitgangspunt hierbij is het zogeheten ‘functiedenken’ waarbij er gekeken wordt naar een evenwichtige spreiding van functies over het land, van musea tot jeugdtheatergezelschap en van theaterproductiehuis tot festival moderne muziek.© 2003 Gemeente Eindhoven