Vragenlijst ‘Strategisch gedrag’

Terug naar index Vragenlijsten

Het gedrag van iemand noemen we strategisch als dat gedrag een actie betreft, die te maken heeft met het realiseren van doelstellingen.

We onderscheiden drie niveaus / dimensies van strategisch gedrag:

* Strategisch gedrag op micro niveau is gedrag gericht op het realiseren van persoonlijke doelen (basic awareness);

* Strategisch gedrag op meso niveau is gedrag gericht op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie waar men werkt (business awareness).

* Strategisch gedrag op macro niveau is gedrag gericht op het realiseren van meer maatschappelijk gerichte doelen en idealen (global awareness).

Selfassesment 'Strategisch gedrag'.

Onderstaand worden 9 situaties beschreven genummerd van 1 t / m 9. Probeert u zich in te beelden dat deze situaties ook op u van toepassing zijn, hoewel uw werkelijkheid er misschien wel heel anders uitziet.

Elke beschreven situatie wordt gevolgd door 3 mogelijke acties van strategisch gedrag: antwoorden A, B en C.

Omcirkel per vraag het antwoord dat uw voorkeur geniet.

Vraag 5 is voor vrouwen en mannen verschillend.

1.

U bent stafmedewerk(st)er van het kwaliteitsbureau van een business unit. U heeft zich ingeschreven voor een tweedaags seminar op het gebied van de integrale kwaliteitszorg, dat gehouden wordt te Amsterdam. Op de dag van het seminar blijkt 's morgens dat uw partner zich niet lekker voelt. Het is niet geheel duidelijk wat hij / zij mankeert; hij / zij blijft echter in bed. Wat doet u?

 

A.

U gaat naar het seminar in Amsterdam.

 

B.

U blijft thuis totdat duidelijk is wat uw partner mankeert.

 

C.

U gaat naar uw werk, zegt het seminar af, en dringt bij uw partner aan om de huisarts te bellen.

2.

U bent bestuurslid van het Rode Kruis en u heeft afgesproken dat u vandaag (zaterdag) zult meehelpen aan een collectecampagne. Onverwacht komt uw moeder, die in het naburige dorp woont, bij u op bezoek. Een poging tot telefonische afmelding bij het Rode Kruis levert geen contact op.

 

A.

U blijft thuis en gaat niet collecteren.

 

B.

U probeert zelf een vervang(st)er te vinden.

 

C.

U gaat collecteren.

3.

U heeft afgesproken vanavond op bezoek te gaan bij vrienden, die stevig in de relatieproblemen zitten. Zij hebben u gevraagd hen te helpen wat zicht te krijgen op hun problemen. 's Middags om 17.00 uur vraagt uw chef aan u of u hem morgen kunt vervangen in een interne vergadering, hetgeen u vanavond enkele uren voorbereiding zal kosten.

 

A.

U gaat akkoord met het verzoek van uw chef, u gaat vanavond naar uw vrienden en morgen gaat u zonder voorbereiding naar de vergadering.

 

B.

U zegt uw chef dat u de vergadering van morgen niet kunt bijwonen, aangezien u heeft afgesproken vanavond vrienden te bezoeken die in de problemen zitten.

 

C.

U gaat akkoord met het verzoek van uw chef en zegt de afspraak met uw vrienden af, om in plaats daarvan de vergadering te kunnen voorbereiden. 

4.

U bent medewerk(st)er van de logistieke afdeling en verantwoordelijk voor het budget en de maandelijkse voorraadoverzichten van de magazijngoederen. In het kader van uw loopbaanontwikkeling heeft u met uw chef afgesproken de Training Interactie Management te volgen. De dag voor de aanvang van het laatste blok blijkt er een ernstige fout in de maandelijkse overzichten te zitten, die na het komende weekend moeten worden verzonden.

 

A.

U stelt het herstellen van de fout uit, onder het voornemen het komend weekend eraan te werken ten koste van uw bezoek aan een sportwedstrijd.

 

B.

U verzuimt de 1e dag van dat blok en gaat naar uw werk om de fout te herstellen.

 

C.

U gaat naar de cursus en neemt de overzichten mee om daar de fout op te sporen.

5.

Vrouwen:

U bent in verwachting van uw eerste kind en wilt graag dat uw partner vanavond meegaat naar een bezoek aan de verloskundige.Uw partner heeft vanavond zijn vaste sportavond en speelt met zijn team een competitiewedstrijd.

 

A.

U maakt een nieuwe afspraak met de verloskundige op een avond dat uw partner ook kan.

 

B.

U vraagt niets en gaat alleen naar de verloskundige.

 

C.

U dringt bij uw partner sterk aan het sporten af te zeggen.

5.

Mannen

U heeft vanavond uw vaste sportavond en speelt met uw team een belangrijke competitiewedstrijd. Uw partner is in verwachting van jullie eerste kind en vraagt u vanavond mee te gaan naar een bezoek aan de verloskundige.

 

A.

U gaat sporten wegens het grote belang van de wedstrijd.

 

B.

U gaat mee met uw partner en zegt het sporten af.

 

C.

U overtuigt uw partner de afspraak te verzetten en u gaat sporten.

6.

U werkt als groepsleider op een ontwikkelafdeling van een internationale business unit. Het beleid is er op gericht om meer in contact te komen met de marketingactiviteiten van de business unit, waartoe met name versterking van de relatie met de consument behoort.De marketingdirecteur van uw businessunit belt u 's morgens op met het verzoek in het kader van het beleid 's avonds deel te nemen aan een belangrijke plaatselijke consumentenbeurs en voorlichting te verzorgen aan bezoekers. Geen van uw medewerk(st)ers heeft er zin in om 's avonds te werken. Uzelf heeft een avondje schouwburg op het programma staan.

 

A.

U laat uw bezoek aan de schouwburg schieten en verzorgt zelf de voorlichtingsavond.

 

B.

U meldt de marketingdirecteur dat er tot uw grote spijt op zulke korte termijn geen medewerk(st)ers zijn te vinden, die de gevraagde voorlichting willen geven.

 

C.

U geeft een van uw medewerk(st)ers de (dienst)opdracht de voorlichting te verzorgen.

7.

U bent vastgelopen in uw huidige functie. Met uw chef hebt u afgesproken naar een nieuwe job uit te kijken. Uw chef overhandigt u een advertentie, waarvan de inhoud u sterk aanspreekt, maar waarvan het geboden maximum salaris ¦ 500,00 bruto per maand lager ligt dan wat u thans verdient.

 

A.

U solliciteert zonder van het geboden lagere salaris een punt te maken.

 

B.

U solliciteert met de bedoeling tijdens de procedure de hoogte van het salaris nader aan de orde te stellen.

 

C.

U legt de advertentie terzijde en gaat zelf actief op zoek naar geschikte banen buiten uw bedrijf.

8.

Uw maatschappelijke belangstelling uit zich in een bewust lidmaatschap van een politieke partij, die 'milieu' hoog in haar vaandel heeft staan. U bent sterk overtuigd van het idee dat de wereld naar de knoppen gaat als er op het gebied van de duurzame ontwikkeling van de samenleving geen drastische maatregelen worden genomen. Als projectleider in een technologisch research laboratorium bent u verantwoordelijk voor een aantal specifieke projecten.

 

A.

U doet uw uiterste best om ecologische aspecten in uw researchprojecten te betrekken.

 

B.

U beperkt u in uw werk tot technologische aspecten, maar laat uw research omgeving wel duidelijk weten van welke politieke partij u lid bent.

 

C.

U houdt uw politieke opvattingen nadrukkelijk buiten uw werkzaamheden op het instituut.

9.

U bent project-engineer van de afdeling bedrijfsmechanisatie en -automatisering van een productieafdeling. Het beleid van de afdeling is er op gericht ook voor de externe markt te gaan ontwikkelen en produceren. Een goede vriend van u, eigenaar van een machinefabriek, belt u op en biedt u op uw vakgebied een contract aan van ¦ 10.000 voor het werken aan een project in zijn bedrijf, uit te voeren op zaterdagmorgen gedurende 20 weken.

 

A.

U accepteert de opdracht privé; het werk kan immers buiten werktijd worden uitgevoerd.

 

B.

U adviseert uw vriend met uw bedrijf een contract te sluiten, zodat de opdracht ten goede komt van de afdeling.

 

C.

U zegt tegen uw vriend dat u zakelijk en privé graag gescheiden houdt en derhalve geen betrokkenheid wilt.

Scoretabel selfassesment

Verwerk de omcirkelde antwoorden uit voorgaande vragenlijst in onderstaande scoretabel.

Omcirkel van de gescoorde antwoorden de bijbehorende puntenaantallen en tel deze daarna op.

 

Global

Business

Basic

 

1.

C = 2

A = 5

B = 3

2.

C = 5

B = 3

A = 2

3.

A = 3

C = 2

B = 5

4.

A = 3

B = 2

C = 5

5.

C = 5

A = 3

B = 2

6.

C = 2

A = 5

B = 3

7.

C = 3

A = 2

B = 5

8.

A = 5

B = 3

C = 2

9.

C = 2

B = 5

A = 3

 

 

 

 

Totaal

aantal

 

........ +

 

........ +

 

........ +

 

= .........

 

x 2

 

= ............%

 

Profiel "Strategisch gedrag"

Het profiel van uw strategisch gedrag heeft drie dimensies: global awareness, business awareness en basic awareness. In de vragenlijst is een voorbeeldprofiel ('Ruis-profiel') opgenomen dat 15 punten scoort op elk van de drie dimensies. Het is mogelijk interessant te zien hoe uw profiel scoort t.o.v. het voorbeeldprofiel.

Vul op onderstaand assenstelsel uw totaalscores van elk van de drie dimensies afzonderlijk in.

Verbindt de punten met elkaar en arceer het ontstane oppervlak.

Bepaal uit de tekening uw voorkeurdimensie (global-, business- of basic-oriëntatie).

Voorkeurstijl Strategisch gedrag is: .................................. oriëntatie

Vergelijk uw resultaat met dat van enkele van uw collega's en bespreek de overeenkomsten en verschillen.


Terug naar de top van deze pagina.