Vragenlijst Mensbeeld (x/y-theorie van McGregor)

Terug naar index Vragenlijsten

Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over hoe u over mensen en hun natuurlijke tendenties denkt.

Geef bij ieder paar van de navolgende stellingen 2 scores aan, van 0 tot 10. Daarmee geeft u de mate aan, waarin u het eens (score 10) dan wel oneens (score 0) bent met de stellingen. Zorg er voor dat het totaal van elk paar steeds 10 is. Probeer daarbij te antwoorden zoals u werkelijk denkt en niet zoals u zou willen dat de mensen zouden zijn.

Deze vragenlijst is geen test: er zijn geen goede of slechte antwoorden.

Verdeel bij elke vraag 10 punten over A en B.

Score

1.

A.

Het is heel menselijk dat mensen zo weinig mogelijk zullen werken als ze daar de gelegenheid voor krijgen

 

 

B.

Als mensen niet willen werken komt dat meestal omdat zij hun werk niet als zinvol ervaren.

 

 

Score

2.

A.

Als medewerkers de informatie krijgen die zij willen hebben, zullen ze over het algemeen een betere werkhouding krijgen en meer verantwoordelijkheid willen dragen.

 

 

B.

Als medewerkers meer informatie krijgen dan ze nodig hebben voor hun taak, zullen ze er gemakkelijk misbruik van maken.

 

 

Score

3.

A.

Een moeilijkheid bij het vragen naar de ideeën van medewerkers is dat hun perspectief zo beperkt is, dat hun suggesties niet veel praktische waarde kunnen hebben.

 

 

B.

Als je medewerkers naar hun ideeën vraagt, zal dat hun perspectief verbreden, waardoor nuttige suggesties ontstaan.

 

 

Score

4.

A.

Wanneer medewerkers niet veel inventieve ideeën krijgen over hun werk, komt dat waarschijnlijk doordat ze ook niet veel ideeën hebben.

 

 

B.

De meeste mensen zijn creatief en inventief, maar kunnen dat niet laten zien, doordat de leiding en het werk hun daarvoor niet de gelegenheid biedt.

 

 

Score

5.

A.

Medewerkers zullen hun normen naar boven bijstellen als zij verantwoordelijk gemaakt worden voor hun eigen gedrag en zij hun eigen fouten kunnen corrigeren.

 

 

B.

Medewerkers zullen hun normen verlagen als zij niet worden gecorrigeerd voor misdragingen en fouten.

 

 

Score

6.

A.

Je kunt mensen beter zowel het goede als het slechte nieuws meedelen, omdat mensen liever het hele verhaal horen, ook wanneer het pijnlijk is.

 

 

B.

Je kunt mensen beter het slechte nieuws onthouden omdat mensen liever alleen het goede nieuws willen horen.

 

 

Score

7.

A.

Als een medewerk(st)er gelijk heeft en de leiding niet, dan zal het prestige van de leiding worden geschaad als de leiding dat ook zou toegeven.

 

 

B.

Als een medewerk(st)er gelijk heeft en de leiding niet, dan zal het prestige van de leiding toenemen als de leiding dat ook zou toegeven. 

 

 

Score

8.

A.

Als je mensen ruim betaalt, dan zullen ze minder behoefte hebben aan invloed, verantwoordelijkheid en erkenning.

 

 

B.

Als je mensen interessant en uitdagend werk biedt, dan zullen ze waarschijnlijk minder klagen over geld en toeslagen. 

 

 

Score

9.

A.

Als medewerkers hun eigen doelen kunnen stellen, zullen die hoger zijn dan wanneer de leiding dit zou doen.

 

 

B.

Als medewerkers hun eigen doelen kunnen stellen, zullen die lager zijn dan wanneer de leiding dit zou doen.

 

 

Score

10.

A.

Hoe meer kennis en vrijheid iemand heeft ten opzichte van zijn werk, hoe meer controle nodig is om hem in het gareel te houden.

 

 

B.

Hoe meer kennis en vrijheid iemand heeft ten opzichte van zijn werk, hoe minder controle nodig is om hem in het gareel te houden.

 

 

SCORETABEL

 

X-theorie: de mens is van nature lui en eigenlijk niet bereid te werken

Y-theorie: de mens is van nature gaarne bereid om verantwoordelijkheid te dragen

Uit bovenstaande uitslag blijkt dat ik ....... punten meer/minder score voor de Y-theorie dan de X-theorie

Terug naar de top van de pagina.