Vragenlijst Integriteit (volgens KPMG)

Terug naar index Vragenlijsten

Met deze test kunt u ontdekken hoe u tegen ethiek aankijkt. KPMG onderscheidt vijf ethische stijlen: principieel, utilistisch, loyalistisch, prudentieel en deugdzaam. Het zijn variaties op twee hoofdstromen: de doelethiek en de plichtethiek.

Hoe gaat u te werk?

Hieronder staan vijf ethische problemen. Na iedere casus staan vijf uitspraken over mogelijke oplossingen. U geeft met punten aan in hoeverre u het eens bent met de uitspraken en vult uw scores na afloop in het schema in. Het totaal geeft aan welke stijl u hanteert. Orden bij iedere casus maximaal drie argumenten waar u het meer of juist minder mee eens bent. Tel als volgt:

- helemaal of grotendeels mee eens: 3 punten

- een beetje mee eens: 2 punten

- er zitten elementen in het argument waar u het mee eens bent: 1 punt

- helemaal niet mee eens: 0 punten

U kunt maximaal 6 punten toekennen per casus: één 3, één 2 en één 1. U moet dus een keuze maken, u kunt maar één 3 geven. Als u het slechts met één of twee uitspraken min of meer eens bent, dan geeft u alleen deze een waardering. De overige uitspraken (dat zijn er altijd ten minste drie) waardeert u met 0 punten.

 

 

A. Bedrijfsspionage

U voert een sollicitatiegesprek met een succesvolle vertegenwoordiger van een belangrijke concurrent. Hij biedt spontaan aan om essentiële informatie van deze concurrent mee te nemen als u hem aanneemt.

Score

Nr.

Uitspraken

 

A.1

Het is een verleidelijk aanbod en u legt het voorstel aan de directeur voor. Als u het afwijst krijgt u misschien later problemen.

 

A.2

U vindt de sollicitant niet eerlijk en wijst hem daarom af.

 

A.3

U vertelt hem dat u het voorstel ongepast vindt, omdat hij geen eigenaar van die informatie is. U ziet het als een duidelijk minpunt van de sollicitant. Of u hem aanneemt laat u afhangen van zijn andere capaciteiten en de personeelsbehoefte.

 

A.4

U vertelt hem dat u het voorstel ongepast vindt, omdat hij zijn huidige werkgever schade berokkent. U ziet dit als een duidelijk minpunt. Of u hem aanneemt laat u afhangen van zijn andere capaciteiten en de personeelsbehoefte.

 

A.5

U gaat na wat de voor- en nadelen voor uw bedrijf zijn als u over deze informatie zou beschikken. Als het voordelig uitpakt, neemt u hem aan. U hebt daar geen problemen mee, omdat de concurrent dat ook zou doen.

B. Foutje !

U bent als manager verantwoordelijk voor het verwerken en inblikken van vleeswaren. Bij controle blijkt, dat een aantal blikken resten van een schoonmaakmiddel bevat. De concentraties zijn absoluut ongevaarlijk. Als u de partij laat vernietigen kunt u de afspraken met uw klanten niet nakomen. De kans dat de keuringsdienst de 'vervuiling' ontdekt is heel klein.

Score

Nr.

Uitspraken

 

B.1

U schenkt de partij aan een hulpactie voor Afrika; er zijn immers geen gezondheidrisico's. In Nederland valt het product niet meer te verkopen en zo wordt het toch nog nuttig gebruikt.

 

B.2

U negeert de test. Mocht de 'vervuiling' bij toeval ontdekt worden, dan neemt u de recall voor lief. Over het algemeen zijn recalls trouwens goed voor het imago.

 

B.3

Het risico dat de kranten er lucht van krijgen is te groot. U legt het probleem daarom op het bordje van de directie.

 

B.4

U vernietigt de hele partij. U wilt niet het risico lopen dat het vertrouwen van het publiek geschonden wordt.

 

B.5

U overlegt met de keuringsdienst of de partij aan de wettelijke normen voldoet.

 

C. Ranzige collega

Mark, een van uw collega's, gaat nogal klef om met vrouwen. Zo noemt hij ze 'schatje' of 'liefje'. Een nieuwe vrouwelijke collega ergert zich hier groen en geel aan.

Score

Nr.

Uitspraken

 

C.1

U wijst Mark op het seksuele-intimidatiebeleid en u attendeert uw vrouwelijke collega's op de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

 

C.2

U onderneemt niet direct actie. U bespreekt het probleem in zijn algemeenheid tijdens het werkoverleg. Een open sfeer is belangrijk. zodat er geen gekke dingen gebeuren.

 

C.3

U vertelt Mark dat hij de sfeer verpest. Maar u vraagt ook enig begrip aan uw vrouwelijke collega's, omdat Mark het niet zo slecht bedoelt.

 

C.4

U wijst Mark erop dat seksuele intimidatie als een ernstig maatschappelijk probleem wordt gezien en dat hij daarom zijn gedrag maar beter kan aanpassen.

 

C.5

U houdt zich op de vlakte. Het is niet uw probleem en uw vrouwelijke collega is mans genoeg.

D. Voorkennis

U staat op het punt een grote order te plaatsen bij een beursgenoteerde onderneming. Het is een klein fonds en deze order zal de koers beïnvloeden. Alleen enkele collega-directieleden zijn op de hoogte van de deal. Uw man/vrouw staat op het punt 75.000 te beleggen.

Score

Nr.

Uitspraken

 

D.1

U vraagt advies aan uw collega-directeuren. Het kan de onderneming veel schade berokkenen.

 

D.2

U adviseert uw partner om slechts een klein pakketje te kopen. Het is niet illegaal en niemand zal er achterkomen.

 

D.3

U adviseert uw partner om helemaal geen aandelen te kopen. Hij/zij zou per ongeluk deze aandelen kunnen kopen en dat zou de reputatie van uw bedrijf kunnen schaden.

 

D.4

U adviseert uw partner déze aandelen niet te kopen. Hoewel er geen wettelijke belemmeringen zijn. druist het wel in tegen de geest van de wet.

 

D.5

U adviseert uw partner deze aandelen te kopen, omdat er toch niemand door gedupeerd wordt.

 

E. Mensenrechten

U hoort van Amnesty International dat de gymschoenen die u uit China importeert, worden gemaakt in een fabriek waar ook politieke gevangenen zijn tewerkgesteld. U koopt de schoenen erg goedkoop in via een agent uit Hongkong. Uw bedrijf heeft moeite om het hoofd boven water te houden.

Score

Nr.

Uitspraken

 

E.1

U vraagt de agent een verklaring af te geven dat geen van de producten die u koopt door dwangarbeiders gemaakt worden. U koopt geen producten waar de agent niet voor in kan staan.

 

E.2

U betuigt uw steun aan Amnesty, maar vertelt hen tegelijk dat u niets kunt doen zolang de Nederlandse overheid niets doet.

 

E.3

U doet niets met de informatie zolang de overheid niets doet. De concurrentie importeert ook goedkope producten. Bovendien zorgen westerse bedrijven er juist voor dat de mensenrechten-situatie in China stapje voor stapje verbetert.

 

E.4

Zolang het grote publiek niets weet van de Chinese dwangarbeid en uw bedrijf er zelf niet direct bij betrokken is. blijft u zaken doen met uw agent. U laat het afhangen van uw mededirectieleden of u misschien alleen de bekritiseerde producten van de markt haalt.

 

E.5

U verbreekt de banden met uw agent. Een bedrijf dat op deze manier zijn inkopen doet is geen betrouwbare partner.

 

Scorelijst

Verwerk bovenstaande scores in onderstaande tabel.

Principiële stijl

Utilistische stijl

Loyalistische stijl

Prudentiële stijl

Deugdzame stijl

Nr.

Score

Nr.

Score

Nr.

Score

Nr.

Score

Nr.

Score

A3

A4

A5

A1

A2

B5

B1

B2

B3

B4

C1

C4

C3

C5

C2

D4

D5

D1

D2

D3

E1

E3

E4

E2

E5

Tot.

Princ

Tot.

Util

Tot.

Loyal

Tot.

Prud

Tot.

Deugd

max.

15

max.

15

max.

15

max.

15

max.

15

 

De gevonden waarden kunnen in onderstaande excel-sheet met presentatie worden ingevoerd.

Een voorbeeld is gegeven.

 

Wie bent u ?

1. Principiële stijl

Fundamentele principes bepalen uiteindelijk of het verantwoord is om een beslissing te nemen. U laat een vette winst liever liggen als u daarvoor wetten of morele regels moet overtreden.

2. Utilistische stijl

U beoordeelt iedere handeling op haar gevolgen. Als iedereen profiteert is het een goe besluit. Als de nadelen van een besluit voor de ene partij groter zijn dan de voordelen voor een ander, dan is het al met al een slechte oplossing. Het gaat om het welzijn van iedereen als geheel.

3. Loyalistische stijl

U kijkt in de eerste plaats naar de voordelen voor de eigen organisatie en de reputatie. Indirect houdt u rekening met wetgeving en de rol van het bedrijf in de samenleving; een logisch gevolg van de zorg om de publieke opinie.

4. Prudentiële stijl

U kijkt vooral naar de lange-termijngevolgen voor uzelf en het bedrijf. Hoewel u ook rekening houdt met de belangen van anderen, staat het eigenbelang voorop. Ook wel omschreven als 'verlicht eigenbelang'.

5. Deugdzame stijl

Het gaat vooral om uw eigen karakter of de goede naam van uw bedrijf, ongeacht de principes die in het geding zijn of de gevolgen van een beslissing. Het gaat om wat iemand is of hoe het bedrijf is en minder om wat er gedaan wordt. Een goede handeling maakt iemand nog niet tot een goed persoon, een verkeerde actie maakt iemand nog niet tot een slecht mens.

Terug naar de top van deze pagina.