Instructie voor programma BBM8.exe

Terug naar de inhoudsopgave BBM.

1. Inleiding

De afgelopen jaren is door Jules Ruis het Bewustzijns Besturings Model ontwikkeld.

Een 'model' is een visie op, alsmede een concrete afbeelding van, (een deel van) de werkelijkheid.

'Besturen' betekent richting geven aan een bepaald 'systeem', zijnde een afgebakend geheel van elementen (subjecten en objecten) en hun onderlinge verbindingen (aspecten en relaties). Door de afbakening ontstaat een binnenkant en een buitenkant van het systeem, met elkaar in interactie via een open grens.

'Bewustzijn' is het vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en van subjecten/objecten om ons heen. Het is een bepaalde gesteldheid en een aanvoelen van verhoudingen, zowel naar binnen gericht als met betrekking tot subjecten en objecten in de omgeving. 'Bewustzijn' betreft tevens het vermogen tot besef van ruimte en tijd, alsmede de relativering daarvan.

Het ontwikkelde Bewustzijns Besturings Model (BBM) is een model voor de besturing van het bewustzijn.

Het BBM onderscheidt drie niveaus van bewustzijn:

- het niveau van de individuele mens (basic awareness);

- het niveau van de organisatie (business awareness);

- het niveau van de samenleving als geheel (global awareness).


2. Bedrijfskundige benadering

In de bedrijfskunde wordt veel gebruik gemaakt van visuele presentaties om samenhangen en verbanden tussen relevante factoren en actoren aan te geven.

In het BBM is een groot aantal van deze presentaties volgens een bepaald grondpatroon geordend en zijn nieuwe 'beelden' gegenereerd.

Het geheel is bijeengeplaatst volgens de drie niveaus van bewustzijn in een diapresentatie van meer dan 100 plaatjes, elk voorzien van een kernachtige verbale toelichting.


3. Naar een nieuwe taal

In de wetenschap heeft de theorie van de dynamische systemen (chaos-theorie) de afgelopen jaren belangrijke vorderingen gemaakt.

Snelle computers maken het simuleren van situaties mogelijk. Grafische afbeeldingen van complexe functies vertonen vaak zich herhalende patronen (fractals).

Grondige analyse van de zogenaamde Julia-verzamelingen en Mandelbrot-verzamelingen heeft geleid tot het genereren van de Julius-Ruis-verzameling.

De JR-verzameling komt tot stand op basis van een tiental inputvariabelen. Elk van deze variabelen genereert een duidelijk herkenbare differentiatie in de op het beeldscherm getoonde output. Daarmee kan de huidige beperking van veelal 2-dimensionale output (x/y-as) aanzienlijk worden uitgebreid. We moeten de nieuwe taal, frac-taal genoemd, nog wel leren lezen, aanvoelen en begrijpen.


4. De JR-generator

De JR-generator is een computerprogramma (geschreven in Power Basic) dat drie soorten fractallen genereert:

a. Julia-verzamelingen

b. Mandelbrot-verzamelingen

c. Julius-Ruis-verzamelingen

De JR-verzameling is een grafische presentatie van 400 verschillende Julia-verzamelingen als één samenhangend beeld.

We zien dat de Mandelbrot-verzameling het 'parameter-bassin' vormt voor alle Julia-verzamelingen.


5. Frac-taal

Met behulp van de JR-generator is een eerste operationalisering van de frac-taal tot stand gebracht.

De resultaten van verschillende bedrijfskundige modellen worden daarbij als input gebruikt voor het genereren van unieke beelden op elk van de drie niveaus van bewustzijn: Basic, Business en Global.


6. Instructie programma BBM8.exe

a. U kiest voor de startoptie: ga dan door met het intoetsen van 'enter' totdat een lange tekst in beeld verschijnt;

b. U toetst bij elke vraag uw eigen antwoord in binnen de aangegeven grenzen. Ook nu verschijnt na de laatste vraag een lange tekst in beeld.

U weet waarschijnlijk niet wat u ziet, maar dat is nu juist het innoverende van de JR-generator.

Wacht rustig af en kijk naar uw scherm.

Uw mensbeeld, organisatiebeeld of wereldbeeld ontrolt zich voor uw ogen: dit is frac-taal!

(Het programma bestaat uit een aantal stappen, die telkens met een 'piepje' worden afgesloten. U kunt een stap versnellen c.q. overslaan door op 'enter' te drukken.)

- Wilt u opnieuw beginnen: type dan 'n' en 'enter'.

- Wilt u helemaal stoppen: type dan 's' en 'enter' (en u springt uit het programma).


Met vriendelijke groeten,

Jules Ruis.

tel. 0499 47 10 55

e-mail: Jules.Ruis@fractal.org

Naar de top van deze pagina.