TIM-6 Project Science

More Page Strategy

Terug naar overzicht Eindpresentatie TIM-6.

TIM-project Science: Ontwikkeling
High Tech Campus Eindhoven

Achtergrond
De regio Eindhoven heeft behoefte aan een “eigen gezicht” waarmee het zich onderscheid van andere (eur)regio’s. Het motto “leading in technology” behoeft concrete invulling. De TIM-cursusgroep van september 2003 gaat 4 projecten formuleren die bijdragen aan de beeldvorming van de regio Eindhoven vanuit de thema’s: science, technology, arts en design.
Het science-project wordt verzorgd door: (SRE).


Opdracht
Donderdag 18 september 2003 heeft Emiel Aarts de volgende opdracht geformuleerd.
Ontwikkel een strategie voor de High Tech Campus, zodanig dat de economische inspanning in de regio verdubbelt.
- Ontwikkel een visie voor de High Tech Campus
- Ontwikkel een missie voor de High Tech Campus
- Ontwikkel bedrijfsstrategieën voor de High Tech Campus
- Ontwikkel prestatie-indicatoren
- Ontwikkel een lijst met activiteiten.


Overwegingen
De probleemstelling, zoals verwoord door Emile Aarts kan als volgt worden samengevat. Het belang van Eindhoven als basis voor corporate bestuur, research, development, marketing en productie neemt sterk af als gevolg van internationale concurrentie. De omzet van Philips is door divestments, acquisities en autonome groei sinds 10 jaar effectief gelijk gebleven. De kosten voor onderzoek in Nederland, waar het absolute zwaartepunt van Philips research wereldwijd ligt, zijn in die periode toegenomen en het draagvlak voor research, enkel en alleen voor Philips, is afgenomen. De Philips corporate groep heeft de winstverantwoordelijkheid voor Philips research bij het bestuur van research weggelegd. In dat kader is het bestuur van research op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen om zodoende de kwaliteit en omvang van de research activiteiten in Eindhoven minimaal te kunnen handhaven.

We zijn door Emile expliciet uitgedaagd om grensverleggende te denken. Hij heeft dit op chargerende wijze kenbaar gemaakt door te stellen dat alles wat bedacht kan worden al bedacht zou zijn. Bovendien eiste hij een meer dan concrete bedrijfskundige benadering, ondersteund door een “one page business plan” met agressieve omzet doelstelling zoals b.v. verdubbel de omzet van research in 5 jaar.
Eerder gaf Philips te kennen, nadat het corporate bestuur was verhuisd naar Amsterdam, het terrein rondom het Natuurkundig Laboratorium beter te willen benutten en de locaties in het centrum (beter bekend als Strijp I, II en III) te willen vrijmaken voor projectontwikkeling. Dit zou een grote hoeveelheid geld kunnen vrij maken omdat de grondprijs op Strijp beduidend hoger ligt dan die aan de Bouvignelaan.
De overtuiging is daarnaast dat wanneer research haar inspanningen kan delen met andere zelfstandige ondernemingen, buiten Philips en bovendien op steenworp afstand gevestigd, er zogeheten “Volume of Scale” voordelen te behalen zouden zijn.


Resultaat januari
Emilel Aarts heeft als resultaat van de opdracht gevraagd om een matrix in te vullen, die past op 1 pagina A4: one page strategy.
Bijgaand de aanzet om tot deze pagina te komen, waarbij de indeling van het formulier wordt gevolgd. Onze invalshoek bij het benaderen van de opdracht is: hoe kunnen we de regio Eindhoven aan business helpen, zodanig dat de innovatieve potenties verdubbelen.

Deel 1 Strategic direction

1.1 Visie

Met visie bedoelen we: de vooruitziende blik; visioen; droomgezicht
Hoe zien we de HTC in de regio Eindhoven ?
Wat is rol en toekomst ?

De HTC is:
1 centrum van Philips R&D (met Philips bedrijven als CE, CFT, IP&S)
2 fysiek open en toegankelijk
3 kennis transferpunt gebruikmakend van Philips octrooien
4 broedplaats van innovatie en ontwikkelactiviteiten van vele bedrijven
5 centrum voor research en productontwikkeling
6 de ultieme plek voor de doorontwikkeling van technostarters die zich bewezen hebben
7 magneet voor nieuwe vestigingen in de regio
8 katalysator voor samenwerking in de keten bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid
9 middel voor (Eur)regionale samenwerking op terrein R&D (natlab, TNO, TU/e)
10 gericht op internationale samenwerking en vanzelfsprekend partner in internationale samenwerking met andere centra (bio, nano, electronica)
11 een kennismarkt voor industriële en technologisch MKB

De regio Eindhoven:
1 staat voor duurzame ontwikkeling (evenwicht tussen economie, leefbaarheid en omgeving)
2 is blijvend welvarend
3 is leading in technology; een Europese toptechnologieregio
4 biedt een fysieke omgeving die past bij een internationale speler
5 is het technologisch laboratorium van Nederland
6 is centrum van de technologische kennisinfrastructuur van Nederland
7 is trots op technologie; de technologische verworvenheden van de regio en zijn uitvinders


Visie:
Gerenommeerd internationaal centrum voor R&D

1.2 Missie

Met missie bedoelen we: de opdracht die we stellen.

Missie is:
- creëer omgeving met dynamiek en aantrekkingskracht
(voor nationale, maar vooral ook internationale bedrijven, met als doel vergroting en versnelling van het innovatievermogen – innovatiekracht)
- zorg voor voorsprong door samenwerking en gezamenlijke focus spelers

Een omgeving, waarin aanwezige kennis maximaal wordt aangewend en benut; een vrijplaats voor ideeën en ideeontwikkeling; een ontmoetings- en discussieplaats voor interactie tussen disciplines en uitwisseling gegevens op het laagste niveau.

Dit vraagt van Philips een grote stap. De Philips Campus moet transformeren van intern (Philips) naar extern georiënteerd (open en transparant).
Philips vraagt aan haar research groep zich te gedragen als een afgebakende organisatie met eigen Profit Loss verantwoordelijkheid zonder daarbij de belangen van de moeder te schaden. Het beste denkmodel is hier het B.V. model waarbij Philips een preffered customer is die haar lange termijn belangen in duidelijke contractafspraken heeft geregeld. Belangrijke IP zaken die de bedrijfsvoering van Philips zouden kunnen bemoeilijken zijn daarbij veilig gesteld.
Naast Philips wil het Natuurkundig Laboratorium haar capabilities en ongebruikte assets tegen betaling ter beschikking stellen aan derden. Dit kan in de vorm van verkoop of deling.
Hierbij moet gedacht kunnen worden aan:
- In opdracht en ten dienste van derden doen van betaalde research opdrachten.
- Het deelnemen aan gezamenlijke research opdrachten in consortia van onderneming met overeenkomstige belangen.
- Het verkopen van patenten eerder op eigen initiatief en kracht verkregen, door Philips niet in gebruik of als bruikbaar geacht binnen haar business scope.

Om succes hier maximaal af te dwingen is het van belang maximaal te voldoen aan de volgende acties
- Make your customer feel welcome;
Creëer een faciliteit, gelegen op het terrein van het Natuurkundig Laboratorium, ook wel High Tech campus genoemd, die het aantrekkelijk maakt voor aspirant klanten voor R&D. Denk daarbij aan zaken als betaalbare, representatieve kantoorruimte, business hotel, moderne adequate telecom faciliteiten, gezamenlijk te benutten conference en vergader centra, Service centra voor medewerkers (boodschappen, kapper, was/strijk service etc), moderne energie voorzieningen (solar, wind, brandstofcellen etc), moderne afvalverwerking en recycling etc.
- Make clear what you sell;
Maak klip en klaar wat je aanbod is. Ondubbelzinnig, goed contractueel vast te leggen (raam contract) en met gevoel voor klantvriendelijkheid.
- Be competitive;
Zorg dat je prijs toetsbaar marktconform is en beter nog concurrerend met andere regio’s
- Spread your business risk
Zorg voor een goede klanten portfolio. Een paar grote maar vooral ook veel kleine ondernemingen met een goed marktpotentieel. Continuïteit in dit business model is zeker in research van essentieel belang voor klanten
- Give new and good ideas a chance; ·
Voorzie in venture capital mogelijkheden die niet alleen van Philips komen.

Missie:
Creëer omgeving met dynamiek en aantrekkingskracht


1.3 Ambitie

Slechts 1 ambitie: nummer 1 in technologie en innovatie
In 2012 staat de de HTC op de 1e plaats in de Europese ranking voor R&D instituten

Huidige positie:
- regio nr 1 in Nederland op terrein R&D (index 294 bij NL 100)
- regio heeft hoge vertegenwoordiging high tech bedrijven (22,5 % tov 12,4 landelijk)
- regio realiseert 43% van de patentaanvragen in Nederland
- Philips op 3e plaats citation scores van research instituten in Europa.
- TU/e 3e plaats op citation scores van universiteiten (na Cambridge en Oxford)
- Brabant op de 3e plaats Europees innovatie scorebord


Ambitie:
Nr 1 R&D site van Europa


1.4 Strategie

Strategie richt zich op:
1. het creëren van ontwikkelomgeving, met HTC als centrum en vertakkingen naar:
a. technologische industrie
b. toegepaste wetenschap
c. innovatieve dienstverlening
2. publieke domein (leefomgeving; wonen; verblijven; cultuur; leren; recreëren)
3. Imago technologie – Technologie in de stad (Evoluon)

Onder innovatieve dienstverlening wordt onder andere verstaan:
transport, toeleveranciers, afval, kantoorinrichting, interieur, telefonie en faciliteiten


Strategie:
het creëren van
een ontwikkelomgeving (gebaseerd op wetenschap, innovatie en technologie)
en een hieraan ondersteunende werk- en leefomgeving en technologie imago

Deel 2 Business Drivers


2.1 Leiderschap

Leiderschap is nodig op zowel het strategische, als het operationele niveau.
Het gaat om de kwaliteit van het geheel, meer dan om de afzonderlijke delen.
Samen moet het de ideale mix zijn.

Onze missie vraagt leiders die samenwerking genereren, blokkades slechten en kansen creëren.
Wij zoeken op strategisch niveau een invloedrijk team dat zorgt voor koppelingen van de HTC aan:
- de stad
- de universiteit en onderzoekscentra
- de regionale high tech MKB en innovatieve dienstverleners
- de internationale kennis-voorhoede
- de subsidiepotten van Europa en Nederland
Te denken valt aan een groep extern gerichte mensen als: Sakkers, Lundquist, Maaij-Weggen, Kleisterlee

Op operationeel niveau zoeken we een groep “techno nerds”, creatievellingen en ondernemers die intern zorgen dat een sfeer ontstaat van: doen, maken, uitvinden en creativiteit; openheid en focus op “building the future”; “expanding limits”.
Te denken valt aan mensen die een breed regionaal netwerk hebben en belangeloos personen en organisaties kunnen begeleiden, coachen, koppelen, makelen en schakelen.

Deze laatste groep moet fungeren als een moderatorteam.
Rol van het team is:
1 het tot bloei laten komen van een bruisende gemeenschap op de HTC, met relaties in heel Eindhoven
2 mensen bij elkaar brengen: congressen, symposia, uitwisselingen, clubs, publieks manifestaties
3 ontsluiten van kennis, leren van elkaar; kennismarkt MKB
4 samenbrengen verwante bedrijven, bedrijven koppelen, niet alleen uitvinden; ook produceren; zorgen voor regionale productie met hoge toegevoegde waarde
5 organiseren dat gezamenlijke belangen worden behartigd: voorzieningen; personele zaken, vergunningen, aanvragen
6 het technisch onderwijs op de diverse niveau’s onderling en met bedrijven en innovatiecentra laten samenwerken


Leiderschap
Vorming van 2 teams van trekkers op strategisch en operationeel niveau


2.2 Mensen

Omgeving die enthousiast is; bevorderen positief imago met name voor technologie en ondernemen in technologie
Nodig: ondernemers; entrepeneurs puur sang

Kenmerken zijn:
1 innovatief; grensverleggend
2 vaktechnisch excelleren
3 gedreven en resultaatgericht
4 multidisciplinair; in staat tot werken in samenwerkingsstructuren en netwerken
5 wetenschap combineren met business
6 internationaal vooraanstaand
7 spelers uit de premier league van de wetenschap en de technologie
8 ambassadeurs voor de regio


Mensen
Strategisch team bestaande uit sleutelspelers bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen
Operationeel team met ondernemers en uitvinders


2.3 Samenwerkingsverbanden (partnerships)

Samenwerking is essentieel; de sleutel tot het succes.
Samenwerking moet georganiseerd zijn, moet niet vrijblijvend zijn.
Het beeld van het VOC wordt genoemd. Bundelen van krachten in profijtelijke allianties.
Uitgangspunt is een gebundeld web aan netwerken


Partnerships
PPS-contructie voor beide niveaus


1.4 Processen

De “kritische bedrijfsprocessen” zijn onder andere het organiseren van:
- creatieve cultuur; dynamiek
- communicatie en imago
- samenhang en samenwerking
- kennisuitwisseling en kennismarkt
- investeringen van alle partners in het geheel


Processen

Samenwerken en investeren in elkaar


Deel 3 Resultaten (prestatie indicatoren)


3.1 Value Creation (waarde toevoeging)

Het inhoudelijk resultaat van onze inspanningen rond de HTC moet zijn dat in (bijvoorbeeld) het jaar 2012:
1. kennis sneller aangewend en benut wordt
2. het aantal patenten per jaar is toegenomen
3. het aantal nieuwe (techno) starters per jaar stijgt en dat het merendeel het 3e jaar haalt
4. elk jaar meer spinouts van de TU/e komen
5. R&D uitgaven toenemen
6. investeringen in techno-bedrijvigheid toenemen
7. het aantal researchers per 1000 arbeidsplaatsen is gestegen
8. het aantal afgestudeerden aan de TU/e in harde technologie is toegenomen
9. de werkgelegenheid in technologie-industrie stijgt
10. buitenlandse techno bedrijven zich op de HTC en in de regio vestigen
11. inwoners in de regio zich identificeren met technologie-imago
12. Eindhoven een grootstedelijke allure heeft en een internationaal aantrekkelijk woon- en leefklimaat


Voor de one-page stategy leidt het bovenstaande tot de volgende statements.

Value Creation
Nieuwe techno bedrijvigheid in de regio
R&D verdubbelt in 2012 (patenten)

Mensen
Verdubbeling aantal onderzoekers
Onderzoekers werken samen en delen kennis

Samenwerking
Niet vrijblijvende internationale (R&D) samenwerking gerealiseerd

Processen
Collectieve investeringsmiddelen (Regiofonds) gevoed door alle partners


Deel 4 Acties 2004


1. Teams formeren, beginnend bij het strategisch team, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen (Sakkers, Kleisterlee, Lundquist)
2. Bedrijven en wetenschap bij elkaar brengen door “moderatorteam” te laten bemiddelen tussen uitvinden en produceren in de regio; begeleiding van idee tot productie
3. Teams maken (strategisch actie)plan 2005-2010
4. Transformatie HTC van intern (Philips) naar extern georiënteerd (open en transparant)
5. Internationale acquisitie van R&D en techno bedrijvigheid voor HTC
6. Ondersteunen ontwikkeling hightech bedrijven met collectieve investeringsmiddelen door oprichting investeringsbank
7. Imago ontwikkelen door:
a. klantgerichtheid (nieuwe bedrijven voelen zich welkom)
b. ondubbelzinnig aanbod
c. concurrerend aanbod
8. Internationale R&D programma’s opzetten
9. TU/e-campus en HTC verbinden in onderzoek. Zorgen dat potenties worden gekoppeld – een wetenschappelijke raad Eindhoven, die koppelt, zorgt voor de aanvragen richting rijk en Europa
10. Maak TU/e en HTC open voor “bezoek” – promotie en marketing – publieksdagen – wetenschapsdagen
11. Imago techniek verbeteren door grote publieks technologie-trekker in Eindhoven (Evoluon)
12. High-tech bedrijven niet vrijblijvend bij elkaar brengen door een gezamenlijke showcase te maken waardoor uitstraling en vanzelfsprekende contacten ontstaan (Evoluon)
13. Innovatieve dienstverleners gezamenlijk betrekken bij faciliteiten HTC, zodanig dat zij daar hun toekomst kunnen implementeren en dat als showcase kunnen gebruiken.
14. Aanpassen publieke domein: grootstedelijkheid; internationale gemeenschap en techniek in de stad. Goed leefmilieu voor internationale kenniswerkers
15. Fysiek verbinden HTC met stad en Evoluon – wandel en fietspad langs Dommel van Van Abbe naar HTC; idem van HTC naar Evoluon via Gestel (langs Afwateringskanaal); verbinden Evoluon en Centrum via Strijp S. Zorgen voor een verbinding met de Phileas.

Eindhoven, januari 2004

René Jansen
Toon Beeks
Eric Hezemans
Jean-Paul Kroese

Naar de top van de pagina