Life Sciences Limburg

Brochure

for more information: Jules Ruis


Back to the Index of Life Sciences LimburgBrochure Life Sciences Limburg

Samen op weg naar nieuwe producten en processen

Life Sciences Limburg is een platform voor kennisoverdracht en netwerkvorming in Nederlands en Belgisch Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Life Sciences Limburg ondersteunt, stimuleert en promoot bestaande en nieuwe Life Science bedrijvigheid en wil een bijdrage leveren aan de intensivering van onderzoek. Het platform wil het innovatief vermogen van Limburgse bedrijven en kennisinstellingen in de sectoren Bio-Sciences, Agro/Food/Feed en Medische Technologie effectief versterken.

Life Sciences

De steeds snellere ontwikkelingen op het gebied van Bio-Sciences, Agro/Food/Feed en Medische technologie leiden tot een voortdurende stroom nieuwe toepassingen en producten op het gebied van voeding, gezondheid en geneeskunde. De farmaceutische, de voedingsmiddelenindustrie, de landbouw en de procesindustrie ondergaan daardoor sterke invloeden van veelbelovende vindingen en ontwikkelingen in de Life Sciences. Naast grote concerns ontstaan nieuwe bedrijven: gespecialiseerde, hoogwaardige ondernemingen die de kennis uit de Life Sciences succesvol commercialiseren in nieuwe producten voor de diagnostiek, preventie en bestrijding van ziekten.

Limburg een goede voedingsbodem

In zowel Belgisch als Nederlands Limburg is deze ontwikkeling volop gaande. Op het gebied van "medical devices" speelt Nederlands Limburg reeds een belangrijke rol. Daarnaast zijn verschillende andere Life Science gebieden sterk in opkomst. R&D-activiteiten van de Universiteit Maastricht (UM) en het Academisch Ziekenhuis (AZM) hebben al interessante commerciële spin offs voortgebracht. De aanwezigheid van belangrijke kenniscentra in Limburg en directe omgeving (o.a. Aken, Jülich, Luik, Diepenbeek, Eindhoven) vormt een goede voedingsbodem voor verdere marktgerichte ontwikkelingen. In Bio-Sciences zijn naast bedrijven ook universiteiten belangrijke kweekvijvers voor nieuwe ideeën.

Het platform ‘Life Sciences Limburg’

Life Sciences Limburg biedt samenhang, draagvlak en ondersteuning aan initiatieven en activiteiten op deze terreinen. Het platform stimuleert kennisuitwisseling en het genereren van ideeën. Bovendien schept het voorwaarden voor een succesvolle commercialisering hiervan en biedt het bedrijven steun in het bereiken van een sterkere marktpositie. Zodoende levert Life Sciences Limburg een wezenlijke bijdrage aan de versterking van de life science sectoren, die op hun beurt een extra impuls zijn voor de regionale economie. Life Sciences Limburg verzorgt bovendien de gezamenlijke promotie en profilering van deze sector als één van de speerpunten van innovatieve bedrijvigheid in Nederlands en Belgisch Limburg. Initiatieven van de Provincie Limburg, Industriebank LIOF, Syntens, de Universiteit Maastricht, de transnationale Universiteit Limburg en een aantal gemeenten zijn in Life Sciences Limburg gebundeld.

Uitwisseling van kennis, ervaring en contacten

Life Sciences Limburg organiseert per sector eigen activiteiten. Te denken valt aan symposia, meetings, lezingen en bedrijfsbezoeken. Wanneer dat zinvol is, worden leden uit andere Life Science sectoren eveneens uitgenodigd om aldus over de grenzen van hun eigen discipline te kijken. Ook zijn er themaseminars voor alle leden (en inhoudelijk betrokken introducés) gezamenlijk. Alle bijeenkomsten hebben naast een belangrijke inhoudelijke óók een sociale component, die volop ruimte biedt voor netwerking.

Beter klimaat voor Life Science ondernemingen

De activiteiten van Life Sciences Limburg dragen bij aan een effectieve begeleiding van startende bedrijven, de aanwezigheid van investeerders en de acquisitie van ondernemingen. Door dit alles verbetert het klimaat voor Life Science ondernemingen in beide Limburgen sterk en kan de kennis die hier wordt gegenereerd, in deze regio worden verankerd en omgezet in commercieel resultaat.

Grensoverschrijdend netwerk

Life Sciences Limburg onderhoudt goede contacten met vergelijkbare -en succesvolle platforms in de regio’s Aken en Luik: LifeTec Aachen Jülich en BioLiège. Ook daar doen gerenommeerde kenniscentra als de RWTH, het Frauenhofer Institut, Forschungszentrum Jülich en de Université de Liège baanbrekend werk op het terrein van Life Sciences. Voor leden van Life Sciences Limburg biedt dit grensoverschrijdende netwerk extra mogelijkheden voor kennisuitwisseling, samenwerking en zakendoen.

Wie is lid van Life Sciences Limburg?

Leden van Life Sciences Limburg zijn individuele professionals, werkzaam in bedrijven, kennisinstellingen en ondersteunende organisaties in Belgisch en Nederlands Limburg. Het platform biedt daarmee een hoogwaardig netwerk voor contact, kennisuitwisseling en samenwerking.

Life Sciences Limburg

P/a Postbus 1310

NL - 6201 BH Maastricht

Telefoon: +31 433 280 280

Fax: +31 433 280 200

Email: info@lifescienceslimburg.nl

Internet: www.lifescienceslimburg.nl

 

To the top of this page